ELY-keskuksen lausunto Piipsan Tuulivoima Oy:n Piipsannevan tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvän kiviaineksen ottohankkeen YVA-ohjelmasta

Kuulutukset | Julkaistu: 3.12.2021

Kuulutus

Piipsan_Tuulivoima_Oy_ohjelmalausunto_2021-1

Lausunto on nähtävillä myös ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/piipsannevakiviainesYVA