Piipsannevan tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvä kiviaineksen otto, Piipsan Tuulivoima Oy

Kuulutukset | Julkaistu: 11.7.2022

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Haapaveden Piipsannevan alueelle.
Tuulivoimapuiston infrastruktuurin rakentaminen edellyttää merkittävissä määrin kiviainesta, jota käytetään tiestön rakentamiseen ja tuulivoimaloiden asennuskenttien pohjarakentamiseen sekä tarvittaessa myös voimaloiden perustusten betonin valmistamiseen. Kiviaineksen ottohankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Piipsan Tuulivoima Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen eli selvityksen hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

Kuulutuspohja_selostus_Piipsan_Tuulivoima_Oy_2022

www.ymparisto.fi/piipsannevakiviainesYVA