Voidaan hyvin!

Kunnanjohtajan blogi | Julkaistu: 18.6.2018

Kärsämäen uusi hyvinvointisuunnitelma on luonnosvaiheessa. Sen mukaisesti kuntalaisten kokema hyvinvointi rakentuu omaehtoiseen terveyden edistämiseen kunnan ja järjestöjen järjestämien liikunta- ja kulttuuripalveluiden inspiroimana.

Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja liikuntaan kiinnitetään huomiota heidän arjen ympäristöissään varhaiskasvatuksessa, kouluissa, kerhoissa ja harrastuksissa. Jokaisella lapsella tulisi olla ainakin yksi harrastus, jossa hän kokee osallisuutta, hyväksyntää sekä onnistumisia.

Tavoitteena ovat hyvinvoiva ja aikaisempaa terveempi nuoriso ja nuoret aikuiset, jotka kykenevät opiskelemaan, tekemään työtä ja suoriutumaan hyvin mm. varusmies- tai siviilipalveluksesta.

Tätä tavoitellaan yhteisöllisesti kaikessa lasten, perheiden ja kuntalaisten kohtaamisissa, kunnan ja järjestöjen viestinnässä, myös sosiaalisessa mediassa.

Kaikessa vuorovaikutuksessa korostetaan positiivista ajattelua ja luottamuksellista asennetta tulevaisuuteen ja paikkakunnan mahdollisuuksiin.  Ollaan aktiivisia ja uudistetaan sekä kehitetään mm. liikunta- ja nuorisopalveluiden tuottamista.

Tuetaan perheitä kaikissa kohtaamisissa heidän kasvatustyössään ja pyritään ennalta ehkäisemään oikein mitoitetuilla, pienilläkin tukitoimilla perheiden jaksamista erityisesti kuormittavissa elämäntilanteissa. Avainasemassa on laaja yhteistyö perheiden, koulujen, perhetyön, nuorisotyön ja järjestöjen kesken.

Tärkeää on aktiivisesti kehittää myös ikäihmisten palveluita. Huomiota kiinnitetään mm. monialaisen seniorineuvolan sekä asumispalvelujen kehittämiseen. Paikkakunnalla kehitetään aktiivisesti ns. välimallin asumisratkaisuja, joissa ikäihmiset voivat asua kodinomaisesti ja turvallisesti lähellä palveluja yksilölliset hoito- ja hoivatarpeet huomioiden.

Työikäisille pyritään järjestämään työmahdollisuuksia aktiivisen elinkeinopolitiikan keinoilla ja asuntotarjontaa, sekä virkeää ja aktiivista osallisuutta kehitetään heidän tarpeidensa mukaisesti.  Työikäisen väestön omaehtoista vapaa-ajan toimintaa tuetaan ja edistetään kunnan ja järjestöjen laajassa yhteistyössä.

Osallistutaan aktiivisesti, tietoja tapahtumista löytyy visitkarsamaki.fi -sivuilta.

 

Erittäin hyvää kesää kaikille, Kärsämäellä asutaan ja eletään positiivisten tarinoiden hengessä.

Esa Jussila, kunnanjohtaja