Tietoa vedestä

Vesihuollon etusivu | Vesihuollon hinnasto | Tietoa vedestä ja jätevedestä | Tietoa yhtiöstä | Ota yhteyttä

Vedenhankinta

Vedenhankinta

Kaikki Kärsämäen Vesihuolto Oy:n jakama vesi on pohjavettä.

Vedenottamoita on käytössä tällä hetkellä 6 kappaletta, joissa on kaikkiaan 16 siiviläputkikaivoa. Vedenottamoista 3 kpl sijaitsee Hämeenkankaan alueella ja 3 kpl Porkankankaan alueella. Hämeenkankaan alueelta otetaan vedestä n. 67 %, Porkankankaan alueelta n. 10%, lisäksi ostovesi Pyhännän vesi Oy:ltä 23% vuonna 2021.

Kärsämäki on jaettu kolmeen vedenjakelualueeseen:

  • Kärsämäki Verkosto johon kuuluvat: Kirkonkylä, Ojalehto, Venetpalo, Miilunranta, Sydänmaankylä, Hautajoki, Alajoki, Porkkala, Rannankylä, Kokonperä, Hallanperä ja Pyrrönperä. Kärsämäki verkoston veden hankinta tulee omista vedenottamoista Hämeenkankaalta ja Porkankankaalta.
  • Saviselän Vedenjakelualue, johon kuuluu Sydänmaan kylä ja osa Kajaanintien kiinteistöistä. Saviselän vesi ostetaan Pyhännän Vesi Oy:ltä.
  • Nurmesperän vedenjakelualue, johon kuuluu Nurmesperän kylä. Nurmesperän vesi ostetaan Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:ltä

Kärsämäen Vesihuollon riskienhallintasuunnitelma

Kärsämäen Vesihuollon kirkonkylän verkoston talousvedenhankinnan riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Linkki tiedotteeseen

Vesihuollon sopimus ja toimitusehdot

Sopimus ja liittymisehdot 2023

Yleiset toimitusehdot 2023

Veden laatu

Porkankankaan vesi johdetaan rauta- ja mangaanisuodattimien läpi sekä desinfioidaan ultraviolettivalolla. Hämeenkankaan vesi alkaloidaan kalkkikivisuodatinlaitoksella ja desinfioidaan ultraviolettivalolla.

Kunnan terveysviranomaiset valvovat laitoksen ohella talousveden laatua. Vesilaitos ottaa vuosittain kymmeniä näytteitä, jotka tutkitaan julkisen valvonnan alaisessa tutkimuslaboratoriossa.

Oheisessa taulukossa on tutkimustulokset, jotka on otettu laitoksilta lähtevästä vedestä 30.5.2022

Tutkimus Yksikkö Tavoite Hämeenk. Porkank. Alavesisäiliö Saviselkä Nurmesp.
Kolimuotoiset bakteerit pmy/100 ml < 1 0 < 1 0 0 < 1
pH 6,5-9,5 7,3 8,0 7,1 6,8 6,6
Rauta µg/l < 200 3 7,4 10 3 < 3
Mangaani µg/l < 50 1,7 < 1,1 < 1,1 < 1,1 < 1,1
Kokonaiskovuus mmol/l Ca

Porkankangas
Saviselkä
Venetpalo
Alavesisäiliö
Hämeenkangas
Nurmesperä

Laitoksen jakama vesi täyttää asetuksen mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset. Lisäksi vesi on pehmeää.

Häiriöt veden laadussa

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa, ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Pyydämmekin asiakkaitamme huomioimaan esimerkiksi sähkökatkoksista, vesijohtoverkoston korjauksista yms. aiheutuvat veden toimitushäiriöt, joiden jälkeen joskus jopa vasta vuorokauden tai kahden viiveellä voi esiintyä häiriöitä veden laadussa. Mikäli veden epäpuhtauksia ilmenee, pyydämme Teitä juoksuttamaan vettä, kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet. Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, pyydämme Teitä varmistamaan, että vesijohtovesi on puhdasta (HUOM myös lämmin vesi) ja että vedenpaine on riittävä. Häiriöiden ilmetessä pyydämme asiakkaitamme ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi.

Jätevesi –  mitä viemäriin ei saa laittaa?

Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulisi huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden roskakoriksi.

Kiellettyjä ovat esim.

  • tekstiilit
  • muovit
  • ehkäisyvälineet
  • ruoanjätteet sekä rasvat
  • terveyssiteet
  • tupakantumpit
  • käsipyyhepaperit

Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen. Lisätietoja viemärin oikeasta käytöstä löytyy osoitteesta www.pytty.fi.

Jätevedenpuhdistamo

Kärsämäen Vesihuolto Oy:n nykyinen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2001. Jätevedenpuhdistamo on fosforin jälkisaostuksella varustettu bioroottorilaitos.

Puhdistettu vesi johdetaan ojien ja Sammalojan kautta Pyhäjokeen. Puhdistamo on toiminut alusta asti lupaehtojen mukaisesti.

Jätevedenpuhdistamon puhdistustehot vuonna 2017 – 2021 olivat seuraavat:

Käsittely Yksikkö Raja-arvo 2017 2018 2019 2020 2021
BOD7ATU mg O2/l ≤ 17,5  2,4 3,8 3,0 3,0 4,8
BOD7ATU % ≥ 90 98 98 98 99 96
Kok.Fosfori (P) mg P/l ≤ 0,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,18
Kok.Fosfori (P) % ≥ 90 99 98 97 99 99