Tietoa vedestä

Vesihuollon etusivu | Vesihuollon hinnasto | Tietoa vedestä ja jätevedestä | Tietoa yhtiöstä | Ota yhteyttä

Vedenhankinta

Kaikki Kärsämäen Vesihuolto Oy:n jakama vesi on pohjavettä.

Vedenottamoita on käytössä tällä hetkellä 6 kappaletta, joissa on kaikkiaan 13 siiviläputkikaivoa. Vedenottamoista 3 kpl sijaitsee Hämeenkankaan alueella ja 3 kpl Porkankankaan alueella. Veden pumppaus jakaantuu siten, että Hämeenkankaan alueelta otetaan vedestä n. 75 %, Porkankankaan alueelta n. 15 % ja lisäksi Pyhännän Vesi Oy:ltä ostetaan n. 10 %.

Vesihuollon sopimus ja toimitusehdot

Sopimusehdot ja liitteet_2021

Yleiset toimitusehdot_2020

Veden laatu

Porkankankaan vesi johdetaan rauta- ja mangaanisuodattimien läpi sekä desinfioidaan ultraviolettivalolla. Hämeenkankaan vesi alkaloidaan kalkkikivisuodatinlaitoksella ja desinfioidaan ultraviolettivalolla.

Kunnan terveysviranomaiset valvovat laitoksen ohella talousveden laatua. Vesilaitos ottaa vuosittain kymmeniä näytteitä, jotka tutkitaan julkisen valvonnan alaisessa tutkimuslaboratoriossa.

Oheisessa taulukossa on tutkimustulokset, jotka on otettu lähtevästä vedestä ja alavesisäiliöltä 18.5.2020

Tutkimus Yksikkö Tavoite Hämeenk. Porkank. Alavesisäiliö
Koliform. bakt. pmy/100 ml < 1 < 1 < 1 < 1
pH 6,5-9,5 7,3 7,3 7,2
Rauta µg/l < 200 3,8 82 < 3,7
Mangaani µg/l < 50 18 1,1 3
Kokonaiskovuus mmol/l Ca

Laitoksen jakama vesi täyttää asetuksen mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset. Lisäksi vesi on pehmeää.

Häiriöt veden laadussa

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa, ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Pyydämmekin asiakkaitamme huomioimaan esimerkiksi sähkökatkoksista, vesijohtoverkoston korjauksista yms. aiheutuvat veden toimitushäiriöt, joiden jälkeen joskus jopa vasta vuorokauden tai kahden viiveellä voi esiintyä häiriöitä veden laadussa. Mikäli veden epäpuhtauksia ilmenee, pyydämme Teitä juoksuttamaan vettä, kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet. Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, pyydämme Teitä varmistamaan, että vesijohtovesi on puhdasta (HUOM myös lämmin vesi) ja että vedenpaine on riittävä. Häiriöiden ilmetessä pyydämme asiakkaitamme ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi.

Jätevesi –  mitä viemäriin ei saa laittaa?

Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulisi huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden roskakoriksi.

Kiellettyjä ovat esim.

  • tekstiilit
  • muovit
  • ehkäisyvälineet
  • ruoanjätteet sekä rasvat
  • terveyssiteet
  • tupakantumpit
  • käsipyyhepaperit

Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen. Lisätietoja viemärin oikeasta käytöstä löytyy osoitteesta www.pytty.fi.

Jätevedenpuhdistamo

Kärsämäen Vesihuolto Oy:n nykyinen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2001. Jätevedenpuhdistamo on fosforin jälkisaostuksella varustettu bioroottorilaitos.

Puhdistettu vesi johdetaan ojien ja Sammalojan kautta Pyhäjokeen. Puhdistamo on toiminut alusta asti lupaehtojen mukaisesti.

Jätevedenpuhdistamon puhdistustehot vuonna 2016 – 2020 olivat seuraavat:

Käsittely Yksikkö Raja-arvo 2016 2017 2018 2019 2020
BOD7ATU mg O2/l ≤ 17,5 3,8  2,4 3,8 3,0 3,0
BOD7ATU % ≥ 90 98 98 98 98 99
Kok.Fosfori (P) mg P/l ≤ 0,8 0,3  0,1 0,2 0,2 0,1
Kok.Fosfori (P) % ≥ 90 98 99 98 97 99