Työllisyyspalvelut

Kärsämäen kunnan työllisyyspalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille työllistymistä edistäviä palveluita. Tavoitteena on työttömien aseman parantuminen työmarkkinoilla sekä työllistymistä edistävien palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen.

Työllisyyspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan, TE-toimiston, Kelan, sosiaali- ja terveyspalveluiden, yritysten ja yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa asiakkaan työllistymispolun edistämiseksi.

Kärsämäen kunta tarjoaa työttömille maksutonta ohjaus- ja neuvontapalvelua työhakuun ja kouluttautumiseen liittyen. Työllistämisvastaava on yritysten ja yhdistysten käytettävissä työvoimatarpeiden ja työllistämismahdollisuuksien kartoittamisessa sekä opastaa työllistämisen tukimuodoissa.

Työllistämisvastaava: Laura Tikka puh, 040 572 0527 laura.tikka@karsamaki.fi

Sosiaaliohjaaja Päivi Vähäaho  040 318 5071 paivi.vahaaho@pohde.fi

Työpaja

Karilantie 3 as. 15 ja 16
86710 Kärsämäki

Työllistämisvastaava
Laura Tikka 040-572 0527
laura.tikka@karsamaki.fi

Ohjaaja
Jukka Pesonen 040-631 0818
jukka.pesonen@karsamaki.fi

Työpajan päivittäiset tehtävät vaihtelevat pienimuotoisista remonttihommista siivoukseen, ruoan laittoon, piha- ja ympäristönhuoltotöihin. Työpajalla on mahdollista kokeilla erilaisia käsitöitä ompelusta lasitöihin, voit myös kehittää ATK-taitojasi tai vaikka päivittää ansioluettelon tai harjoitella työhakemuksen tekemistä. Jos tarvitset apua hakemusten täyttämisessä tai viranomaisasioinnissa, niin myös niihin löytyy apu työpajalta.

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Palkkatukea voidaan myöntää:

 • Toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen
 • Myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. Palkkatukea ei enää myönnetä vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen.

Lisätietoja: TE-palvelut

VASTUUT: Työnantajalle lähetetään palkkatukipäätöksen mukana palautelomake, joka tulee täyttää työsopimuksen päättyessä. Palaute tulee käydä läpi yhdessä työntekijän kanssa. Palautelomake toimitetaan TE-toimistoon.

Ohje palkkatukimaksatuksen hakemiseen. pdf

Kunnan lisäpalkkatuki

Kunnan vuoden 2019 talousarvioon on varattu määräraha työnantajille myönnettävää lisäpalkkatukea varten.

Kärsämäen kunta myöntää yrityksille ja yhdistyksille avustusta niiden työllistäessä vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömänä olleen henkilön. Avustuksen suuruus on 350 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 6 kuukauden ajan. Lisäpalkkatukea myönnetään harkinnanvaraisesti työllisyysmäärärahojen rajoissa.

Lisäpalkkatuen ehdot

 • Työntekijän kotikunta on Kärsämäki.
 • Työnantaja on saanut henkilön palkkaamiseksi palkkatukea TE-toimistolta.
 • Avustusta myönnetään vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneesta työttömänä olleesta henkilöstä. Kunta selvittää, täyttääkö palkattu henkilö tuen myöntämisen ehdot.
 • Työllistämisestä ei makseta muita tukia pois lukien edellä mainittu palkkatuki.

Työntekijän palkkaamiseen saatu tuki on yhteensä TE-toimiston maksaman tuen kanssa korkeintaan työntekijän palkkauskustannusten suuruinen. Mikäli tuet ylittävät palkkauskustannukset, leikataan kunnan maksamaa tukea.

 • Työantajan tulee maksaa oman toimialansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa muutenkin työsuhteessa työ lain säädännön ja työehtosopimuksen määräyksiä. Työsuhteen on oltava vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta.
 • Lisäpalkkatukea voidaan käyttää vain työllistettävän palkkakuluihin ja palkkaperusteisiin sosiaaliturvamaksuihin

Lisäpalkkatuen hakeminen ja maksatus

Työnantaja voi hakea lisäpalkkatukea saatuaan TE- toimistolta myönteisen päätöksen palkkatuesta.

Lisäpalkkatuki maksetaan:

Yhtä aikaa TE-toimiston maksaman palkkatuen kanssa tai varsinaisen palkkatukijakson jälkeen, mikäli työnantaja jatkaa työsopimusta suoraan palkkatukijakson päätyttyä.

Lisäpalkkatuen myöntävä viranhaltija ratkaisee lisäpalkkatukea myöntäessään, myönnetäänkö maksatus yhtä aikaa TE-toimiston palkkatuen kanssa, vai myönnetäänkö lisäpalkkatuki käytettäväksi varsinaisen palkkatukijakson jälkeen. Tehtyä ratkaisua ei muuteta kesken palkkatukijakson.

Haku tapahtuu kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa kunnan kotisivuilta ja kunnantoimistosta. Erillisiä hakuaikoja ei ole. Työnantajan on välittömästi ilmoitettava kuntaan, jos lisäpalkkatukilainen lopettaa työt yrityksessä, lisäpalkkatuki loppuu siitä päivästä lähtien, kun työsuhdekin päättyy.

Hakemuslomakkeen mukaan tulee liittää TE- toimiston myönteinen päätös palkkatuesta. Palkkatuki maksetaan kuukausittain työnantajan toimitettua kuntaan todistuksen henkilölle maksetusta palkasta. Viimeistään ensimmäisen palkkatodistuksen yhteydessä tulee kuntaan toimittaa myös kopio työntekijän kanssa solmitusta työsopimuksesta

Lisäpalkkatukihakemus Kärsämäki 2019

Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

 • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
  Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
 • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
 • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
 • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Lisätietoja Työ- ja elinkeinotoimsiton nettisivulta: TE-palvelut

VASTUUT: Työnantajalle lähetetään työkokeilusopimuksen mukana palautelomake, työnantajan tulee täyttää lomake työkokeilun päättyessä ja käydä palaute läpi yhdessä työkokeilijan kanssa. Palautelomake toimitetaan TE-toimistoon.

Palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista Kelaan. Poissaoloilmoitukset lähetetään vähintään 2 viikon välein, jotta Kela voi maksaa tuen oikean suuruisena.

Palvelun järjestäjä kirjoittaa poissaolot lomakkeelle TT3, joka postitetaan Kelaan.

Sopimus työkokeilusta työpaikalla

Työkokeilun palautelomake (työnantaja)

Työkokeilun palautelomake (työkokeilija)

TT3-lomake

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Voit rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, kun osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Kuntouttavan työtoimintaa järjestää kunta. Kärsämäellä kuntouttava työtoiminta järjestetään yleensä kunnan työpajallaTE-toimiston ja kunnan virkailija laativat kanssasi aktivointisuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä.

Varaa aika TE-toimistosta ja kysy aktivointisuunnitelmasta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista Kelaan. Poissaoloilmoitukset lähetetään vähintään 2 viikon välein, jotta Kela voi maksaa tuen oikean suuruisena.

Palvelun järjestäjä kirjoittaa poissaolot lomakkeelle TT3, joka postitetaan Kelaan.

www.finlex.fi, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Kelan TT3-lomake

Työttömien terveystarkastus

Kärsämäen kunnassa työttömien terveystarkastukset tehdään työterveyshuollossa. Mikäli olet työttömänä ja edellisestä terveystarkastuksesta on jo aikaa tai koet terveydentilasi huonontuneen tai mietit eläkkeen hakemista, ota yhteys kunnan työllistämisvastaavaan. Sosiaaliohjaajan kautta saat lähetteen työttömien terveystarkastukseen.

Palvelu on asiakkaalle maksuton.